Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINA VOGOŠĆA OBJAVILA KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ...

OPĆINA VOGOŠĆA OBJAVILA KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI

137

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište – boravište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.
Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti čija porodica po članu domaćinstva nema primanja veća od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u prethodnoj školskoj godini su imali uspjeh u školi odnosno na fakultetu, i to:
– redovni učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili IX razred u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 5,0 (pet)
– redovni učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom u prethodnoj školskoj godini – 4,5 (četiri i po)
– redovni studenti prve godine Univerziteta u Sarajevu (koji su završili IV razred u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom –4,5 (četiri i po), redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 7,5 (sedam i pol), – redovni studenti Univerziteta u Sarajevu svih ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena u
prethodnoj akademskoj godini najmanje – 8 (osam)
– redovni učenici srednjih škola koji se školuju za zanimanja za kojima je vogošćanska privreda iskazala potrebu – učenici i studenti čiji članovi domaćinstva nemaju nikakvih primanja bez obzira na prosjek ocjena u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.

Pravo učešća na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u
prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0. Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti bez oba roditelja, učenici i studenti čiji je jedan od roditelja dobitnik najvećeg ratnog priznanja i učenici i studenti sa teškim oboljenjima utvrđenim na osnovu klasifikacione liste teških oboljenja, a koji pohađaju srednju školu na području Kantona Sarajevo, odnosno Univerzitet u Sarajevu.

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu. Ukoliko dva ili više članova iste porodice ostvare pravo na stipendiju, stipendija će biti dodjeljena samo jednom članu porodice.
U školskoj-akademskoj 2022/2023.godini će se stipendirati:
125 učenika, 128 studenata prvog ciklusa studija i 20 studenata drugog ciklusa studija.

Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave Konkursa. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom (za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata).
Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 125,00 KM. Rezultati konkursa će biti javno objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine Vogošća gdje se mogu pronaći sve dodatne informacije.