Naslovnica VIJESTI INFO NA SJEDNICI VIJEĆA USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI LEAP-a

NA SJEDNICI VIJEĆA USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI LEAP-a

49

Općina Vogošća jedna je od općina koje pripadaju Kantonu Sarajevo i smještena je blizu samog glavnog grada Sarajeva. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i prirodnim predispozicijama, Općina Vogošća se ubrzano razvija i napreduje. U posljednje vrijeme općina Vogošća se suočava sa problemom ubrzane gradnje koja ostavlja posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Imajući u vidu da je takvo stanje dugoročno gledano neodrživo, ukazala se potreba za pažljivijim planiranjem i iznalaženjem načina za postizanje ekonomskog razvoja uz maksimalno očuvanje prirodnih resursa. Okolišno održivi ekonomski razvoj se može postići samo planskim pristupom rješavanju problema, te postavljanjem ciljeva koji neće dozvoliti dalje narušavanje kvaliteta okoliša. U skladu s tim, razvijena je i metodologija izrade lokalnih ekoloških akcionih planova koja nudi novi pristup u planiranju i provođenju zaštite okoliša. Lokalni ekološki akcioni plan predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i prioriteta, te definiranih akcija doprinosi unapređenju stanja okoliša područja za koji se on izrađuje. Donosi se za period od 5 godina. To je instrument za rješavanje ekoloških problema i stvaranje privlačne, atraktivne i zdrave životne sredine. Okolišno održivi ekonomski razvoj se može postići samo planskim pristupom rješavanju problema, te postavljanjem ciljeva koji neće dozvoliti dalje narušavanje kvaliteta okoliša. Što se tiće stanja okoliša na području općine Vogošća, putem LEAP-a definisani su dugoročni i kratkoročni ciljevi, a to su:

Dugoročni:

  • definiranje najvažnijih prirodnih resursa u smislu dugoročnog ekonomskog razvoja
  • jačanje kapaciteta općinskih organa vlasti u upravljanju okolišnim problemima
  • integrisanje okolišne politike u sve sektorske politike
  • povećano učešće javnosti u rješavanju okolišnih problema
  • razvijanje svijesti o vrijednosti okoliša i prirodnih resursa
  • uspostavljanje osnove za povezivanje sa sličnim programima, naročito sa KEAP-om
  • poboljšanje transparentnosti i kvaliteta u procesu donošenja odluka o okolišu

Kratkoročni:

  • identificiranje okolišnih problema
  • rangiranje okolišnih problema i utvrđivanje prioriteta
  • prepoznavanje realnih mogućnosti za realizaciju pojedinih aktivnosti definiranih LEAP-om.