Naslovnica VIJESTI INFO INFORMACIJA O STANJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZA...

INFORMACIJA O STANJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2020. I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

182

Na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća prezentovana je informacija o stanju vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Vogošća za 2020. god. i Plan aktivnosti za 2021. godinu. S tim u vezi, više informacija zatražili smo od KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i dobili informaciju sljedećeg sadržaja:

„Vodosnabdijevanje Općine Vogošća je kontinuirano 24 sata. Povremeni prekidi u vodosnabdijevanju uslovljeni su redovnim aktivnostima na održavanju vodovodnog sistema uz uredno informisanje javnosti putem sredstava informisanja i putem internet stranice preduzeća www.viksa.ba. Vodosnabdijevanje Općine Vogošća je kombinacija pumpnog i gravitacionog sistema. Općina se snabdijeva sa Peračkog vrela i Filter postrojenja Vogošća, kao i dijelom sa glavnog izvorišta  sarajevsko polje (podzemna akumulacija sarajevskog polja -Bačevo i Sokolovići) i FP Bosna a preko rezervoara Kobilja Glava. Sistem je baziran na principu prepumpavanja, koristeći rezervoare i pumpne stanice sa svom pratećom elektro i hidromehaničkom opremom. Dužina distributivne vodovodne mreže na području Općine Vogošća iznosi cca. 108 km. S obzirom da se na području općine nalazi 16,41% cjevovoda od azbest cementa i da na ovim cijevima često dolazi do pucanja u vidu uzdužnih lomova što zahtijeva zamjenu dijela cjevovoda, te u ovim slučajevima bilježimo značajne gubitke vode i sredstava, neophodno je planirati budžet za zamjenu ove vrste vodovodne mreže.

Izražen problem sa kojim se suočava naše Preduzeće jeste postojanje naselja na dijelovima općine gdje nije izgrađena vodovodna infrastruktura. Na tim lokalitetima građani su samoinicijativno, bez saglasnosti KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, vršili polaganje cjevovoda i priključenje na centralni vodovodni sistema. Cjevovodi i kućni priključci u tim naseljima najčešće su od neadekvatnog materijala, loše tehničke izvedbe što dovodi do čestog isticanja vode i gubitaka koje snosi naše preduzeće. Neke od ulica i naselja u kojima su evidentirani bespravno položeni cjevovodi i priključci na gradski vodovodni sistem su: Ljubina-Semizovac, Donja Vogošća, Jošanica Gornja, Krivoglavci II, Jošanica donja I i II, Blagovac IV, Mitra Šućura, Orahov brijeg, Branilaca Hotonja. Za ova naselja neophodno je u skladu sa urbanističkim/regulacionim planovima što prije planirati izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture po važećim tehničkim normativima.

U protekloj 2020.god. godini vršene su aktivnosti:

–  ul. Krivoglavci nastavljen projekat Rekonstrukcije vodovodne mreže ovog naselja (položeno 490 m DN 100 mm, 92 m DN 200 mm, 205 m DN 40 mm, izveden 21 priključak)

–  rekonstrukcija distributivnog cjevovoda Dumače – Barica – Muje Šejte iz sredstava EBRD (položeno 2470 m DN 200 i 430 m DN 100, rekonstruisan 101 priključak).

Kanalizacioni sistem Općine Vogošća

Prema raspoloživim podacima naše baze GIS, kanalizacioni sistem Općine Vogošća ima 118 km mreže i najvećim dijelom postoji u općinskom središtu i u nekoliko gravitirajućih naselja. Kanalizaciona mreža je podijeljena na fekalnu, atmosfersku i mješovitu kanalizaciju. Manji dio općine Vogošća (naselje Kobilja Glava, Hotonj i Ugorsko) geografski gravitira i fizički je priključen na centralnu gradsku kanalizaciju, dok ostali dio općine geografski gravitira prema općini Ilijaš. Dio mješovite mreže u općinskom centru nije priključen na glavne kolektore već se također bez tretmana ispušta u rijeku Vogošću. Kompletna kanalizacija općine Vogošća je spojena na Blagovački a zatim na Vogošćanski kolektor.

Značajnije aktivnosti u 2020/2021.godini:

Projekti rekonstrukcije / izgradnje kanalizacione mreže/ intervencije na mreži

Nadležne službe KJKP „VIK“ d.o.o. Sarajevo su vršile aktivnosti: Izrada predračuna za izradu kanalizacionih priključaka na  lokalitetu Gornja Jošanica –nastavak izvođenja kanalizacionih priključaka na novopoloženu kanalizacionu mrežu ( III faza izvođenja kanalizacionih priključaka); Izrada kanalizacionih priključaka na lokalitetu Hotonj IV; Izrada separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje (Radove na izgradnji separatne kanalizacione mreže izvodi firma Hidrom d.o.o. uz nadzor KJKP VIK-a, čiji je investtitor Općina Vogošća); Izrada predračuna za izradu kanalizacionih priključaka u naselju Rosulje na novopoloženu kanalizacionu mrežu; Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Braće Kršo.

Sveobuhvatno pitanje budućeg rješavanja odvodnje i tretmana otpadne vode oslanjati će se na izrađeni dokument „Studija odvodnje i tretmana sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo“, čiji investitor i nosioc izrade je Zavod za planiranje Kantona Sarajevo. Predmetna Studija je u postupku usvajanja od strane nadležnih institucija a značajno za Općinu je, da je predviđeno devet novih atmosferskih kolektora ukupne dužine 16,29km, sa prečnicima pojedinih dionica koji variraju od DN 400 do DN 2500. Studijom je predviđen uređaj za prečišćavanje otpadnih voda smješten na području općine Vogošća.

Projekti rekonstrukcije / izgradnje vodovodne mreže

Služba za projektovanje i nadzor KJKP „VIK“ d.o.o. Sarajevo izradila je i dostavila Općini Vogošća projekte:Idejno rješenje vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina i Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Rosulje – I faza.

KJKP „VIK“ d.o.o. Sarajevo je u 2020.godini vršio nadzor nad rekonstrukcijom / izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže na lokacijama: Lokalitet Rosulje – Izgradnja separatne kanalizacione mreže DN 300 mm; Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve, sa krakovima u ukupnoj dužini L = 695 m; Izgradnja vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci – nastavak projekta.“