Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA USVOJILO PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA...

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA USVOJILO PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE

81

Općinsko vijeće Vogošća je na sjednici održanoj 31. marta ove godine donijelo Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Vogošća za period 2021-2025.godina.

Razlozi za donošenje Odluke su uspostavljanje sistema zaštite i spašavaja koji će biti u stanju djelovati i odgovoriti na sve potencijalne opasnosti, na način da cjelovito, dugoročno i u najvećoj mjeri zadovolji potrebe općine Vogošća i njenih građana na smanjenje uticaja prirodnih i drugih nesreća na život i zdravlje ljudi, materijalnih dobara i okoliš i efikasno otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća ako se dogode.  To podrazumijeva i razvijanje samog sistema zaštite i spašavanja jedinice lokalne samouprave, a samim tim i jačanje otpornosti društva kao cjeline.

Potrebna sredstva za realizaciju zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja za period od 4 godine iznosi oko 1.400.000 KM.