Naslovnica VIJESTI INFO KOJA SU PRAVA BORAČKE POPULACIJE I KO IH MOŽE OSTVARITI ?

KOJA SU PRAVA BORAČKE POPULACIJE I KO IH MOŽE OSTVARITI ?

2652

Osnovna prava, uslovi i postupak za ostvarivanje i prestanak prava ratnih vojnih invalida (RVI), porodica šehida i poginulih branilaca, porodica umrlih RVI, porodica nestalih boraca i mirnodopskih vojnih invalida, kao i sredstva finansiranja priznatih prava iz Budžeta FBiH propisani su Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica u FBiH. Dopunska prava, uslovi i postupak za ostvarivanje, korištenje i prestanak prava kao i sredstva za finansiranje tih prava za korisnike boračko-invalidske zaštite iz Budžeta KS regulisana su Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, a dio prava ostvaruje se na osnovu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca.

Prema riječima Zijada Kadrića, pomoćnika načelnika Općine Vogošća u resornoj oblasti deset je kategorija korisnika boračko-invalidske zaštite:

-porodice šehida-poginulih, nestalih i umrlih branilaca (roditelji, supruge i djeca);

-porodice umrlih RVI sa utvrđenom uzročno-posljedičnom vezom i bez iste;

-porodice poginulih branilaca iz NOAR-a;

-RVI iz NOAR-a;

-supruge umrlih RVI iz NOAR-a;

-mirnodopski vojni invalidi do 1992. godi.;

-RVI 1992.-1995. god.;

-mirnodopski vojni invalidi 1992.-1995. god.;

-demobilisani borci i

-dobitnici najviših ratnih priznanja.

Treba također napomenuti da su osnovna prava korisnika boračko-invalidske zaštite prema zakonskim propisima FBiH:

-pravo na ličnu invalidninu,

-pravo na ortopedski dodatak,

-pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica,

-pravo na porodičnu invalidninu po osnovu poginulih, nestalih i umrlih branilaca,

-pravo na porodičnu invalidninu za djecu bez oba roditelja mlađih od 25 godina života, koji su završili redovno školovanje a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Općine Vogošća,

-pravo na porodičnu invalidninu za supruge umrlih RVI, koje nisu u radnom odnosu i djecu koja su na redovnom školovanju,

-pravo na uvećanu porodičnu invalidninu porodicama sa više poginulih, porodicama koje su izgubile jedno dijete i djeci bez oba roditelja na školovanju,

-pravo na osnovno obezbjeđenje učesnika NOAR-a i

-novčana naknada po osnovu najvišeg ratnog priznanja.

Novčana sredstva za korisnike određenih prava obezbjeđuju viši nivoi vlasti, KS i FBiH putem resornih ministarstava a Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u Općini Vogošća prikupljanjem dokumenata dokazuje to pravo.