Naslovnica VIJESTI INFO JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA U OPĆINI VOGOŠĆA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA...

JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA U OPĆINI VOGOŠĆA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU U OKVIRU REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA – OSIGURANJE STAMBENIH JEDINICA

471

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa, Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, u vezi sa Ovlaštenjem načelnika Općine Vogošća od 01.12.2022. godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica , o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

raseljenim osobama u općini Vogošća za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (27 stambenih jedinica)

intntegralni tekst Javnog poziva, kao i Prijavu za dobivanje pomoći i Izjavu možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/01/20230124-JP-Ras-osob-Reg-progr-Stanovi-soc-stan-27-stanova.pdf