Naslovnica VIJESTI INFO ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

108

Na osnovu člana 71. i člana 125. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14715), Općinski načelnik d o n o s i

ODLUKU O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

Član 1.
Proglašava se Dan žalosti 10.06.2019.godine u Općini vogošća povodom tragične smrti članova porodice Brkić sa područja Općine Vogošća, Brkić Almira, Selimović – Brkić Lamije i Brkić Fatime.

Član 2.
Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Vogošća, javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina Vogošća.

Član 3.
Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostiteljskim objektima.
Obavezuju se elektronski mediji sa područja Općine Vogošća da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i Oglasnoj ploči Općine Vogošća.

Broj:02-02-1232/19
Vogošća, 10.06.2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Edin Smajić