Naslovnica VIJESTI INFO ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA MORA BITI U SKLADU SA ZAKONOM

ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA MORA BITI U SKLADU SA ZAKONOM

243

Posao inspekcije jeste da kontroliše da li se javna površina zauzima bespravno ili u skladu sa izdatim rješenjima odnosno odobrenjima nadležnih organa. U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS, Zakonom o privremenom korištenju javnih površina u KS i Odlukom Općinskog vijeća Vogošća o korištenju javnih površina na području Vogošće, nadležnost nad izdavanjem odobrenja dijele Služba za komunalne poslove i Služba za urbanizam i prostorno planiranje.

Prema riječima Mirze Ridžanovića, inspektora u Inspektoratu Općine Vogošća, Zahtjeve za odobrenje zauzimanja javne površine u Vogošći, pravna i fizička lica najčešće podnose u periodu od 15. aprila do 15. oktobra. Međutim, određene površine moguće je zauzeti i tokom cijele godine. Što se tiče ljetnog perioda, kada se javne površine uglavnom zauzimaju zbog ljetnih bašti, na području Vogošće inspektori prilikom obilaska terena nisu evidentirali povredu zakonskih propisa. Svi su imali uredno izdata odobrenja a također kontoliše se i zauzimanje javnih površina uz kioske (rashladni uređaji i sl.).

Za sve one koji ne posjeduju validnu dokumentaciju za zauzimanje javne površine, u skladu sa zakonskim propisima izriče se novčana kazna. Kako su pojasnili u Inspektoratu Općine Vogošća, za pravna lica kazna se kreće u visini od 5.000 do 10.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 1.200 KM a za fizička lica od 500 do 1.000 KM.

Odobrenja za zauzimanje javnih površina izdaju se ukoliko se ne ometa bezbjednost saobraćaja i pješaka.