Naslovnica VIJESTI INFO UOČENA PREKOMJERNA ZAGAĐENJA ZRAKA GRAĐANI MOGU PRIJAVITI KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

UOČENA PREKOMJERNA ZAGAĐENJA ZRAKA GRAĐANI MOGU PRIJAVITI KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

981

Zrak u Sarajevu je nezdrav. Jedan od problema je i način zagrijavanja u ovim hladnim danima, što se posebno odnosi na poznate izvore zagađenja. Imajući u vidu činjenicu da nije moguće izvršiti procjenu do koje će mjere vremenske prilike kakave su trenutno uticati na akomuliranje polutanata u zraku, to brine i građane Vogošće.

Zrak je zagađen a koncentracija zagađujućih materija utiče na  kvalitet zraka. Upravu za inspekcijske poslove KS kontaktirali smo i pitali da li se prati stanje na terenu i kako da postupaju građani, odnosno kome da se obrate ukoliko sumnjaju da određeni subjekti, bilo da se radi o individualnim licima ili pravnim, doprinose zagađenju zraka.

Tragom tih pitanja, Straučna savjetnica za informisanje u Upravi Vildana Brdarić nam je kazala da inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS trenutno kontrolišu postupanje pravnih i fizičkih lica nakon proglašenja epizode “Upozorenje” u Kantonu Sarajevo, koja je na snazi od 2. januara, a organizovane su dežure i tokom vikenda.

“Kantonalni inspektori poduzimaju i ostale mjere iz svoje nadležnosti, a koje su predviđene prvom i drugom epizodom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, odnosno provode kontrole čistoće javnih površina i saobraćajnica u KS, kontrole gradilišta  koja su obavezna obustaviti grube građevinske radove tokom trajanja epizode Upozorenje, te subjekte koji za zagrijavanje i proizvodni proces koriste čvrsta goriva i teška lož ulja“ kazala je Brdarić te dodala, u kontekstu našeg upita, da se tokom nadzora vrši  kontrola postupanja prema okolinskoj dozvoli, kontrola vršenja monitoringa zagađujućih materija u zraku u zakonski predviđenom roku i dostava rezultata monitoringa nadležnom ministarstvu, ali i kontrola energenata koji se koriste za loženje, a naročito kontrola u cilju sprečavanja loženja otpada i drugih nedozvoljenih materijala…

„Istovremeno napominjemo da je kontrola ložišta individualnih stambenih objekata u nadležnosti Inspekcije zaštite od požara, koja djeluje pri MUP-u KS, dok kantonalni inspektori za zaštitu okoliša vrše nadzor nad svim operaterima u KS koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorjevanje snage 50 kW i više. Oni su, putem ovlaštenih laboratorija, obavezni uraditi monitoring emisije polutanata u zrak, te rezultate dostaviti Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, koje vodi registar emisija. U slučajevima prekoračenja Ministarstvo zahtijeva dodatni inspekcijski nadzor nadležne inspekcije“ pojasnila je stručna savjetnica za informisanje u Upravi za inspekcijske poslove KS Vildana Brdarić.

Svi bismo trebali uložiti dodatne napore da se kvalitet zraka poboljša. Građani Vogošće također mogu prijaviti uočena prekomjerna zagađenja zraka kako bi nadležni ispektori provjerili situaciju na terenu koja je propisana zakonskim odredbama. Viber broj Uprave je 061/160-926 i cjelodnevno je na raspolaganju svim fizičkim i pravnim licima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava koje se odnose na zagađenje zraka, a kontaktirati se može i putem eko telefona: 66 00 00. Tokom radnih dana u sedmici građanima je dostupan dežurni telefon Uprave za prijave 033/ 770 -156, te e-mail kuip@kuip.ks.gov.ba. Više infomacija dostupno je na službenoj web stranici Uprave.

“Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS predviđene su novčane sankcije koje iznose od 1.000 do 5.000 KM za pravna lica, te od 500 do 1.000 za odgovorno lice u pravnom licu, koliko iznosi kazna i za fizička lica“ kazala je Brdarić.

Zagađenje zraka, naročito zimi, problem je sa kojim se građani Kantona Sarajevo suočavaju a situacija se ni ove godine nije nimalo popravila.