Naslovnica VIJESTI INFO POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU GLAVNOG I IDEJNOG PROJEKTA OŠ “ROSULJE”

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU GLAVNOG I IDEJNOG PROJEKTA OŠ “ROSULJE”

109

Danas je potpisan ugovor o izradi idejnog projekta arhitekture i izvedbenih projekata svih faza JU OŠ Rosulje u Vogošći, sa priključcima na gradsku mrežu. Ugovor su, sa jedne strane potpisali kao ugovorni organi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Općina Vogošća, a sa druge strane firma „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo kao Izvršilac posla.

Predmet Ugovora je izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju OŠ Rosulje  u Vogošći. Ugovorena cijena je 75. 491,33 KM sa PDV-om.Sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Općine Vogošća.

Izvršilac se obavezuje da će usluge projektovanja pružiti u period od ukupno 130 kalendarskih dana od dana uvođenje u posao koji se sastoji  od dvije faze i to:

Faza I – rok od 40 kalendarskih dana od uvođenja projektanta u posao,

Faza II – rok od 90 kalendarskih dana od uvođenja projektanta u posao za II fazu, a u svemu prema Projektnom zadatku.

Investiciono tehnička dokumentacija razrađivati će se kroz dvije faze projektiranja:

Faza I obuhvata izradu Idejnog arhitektonskog projekta objekta JU Osnovna škola „Rosulje“ sa sportskom dvoranom i skloništem osnovne zaštite

Faza II obuhvata izradu: Izvedbenih projekata svih faza objekta JU Osnovna škola „Rosulje“, Izvedbeni projekat parking prostora sa novoprojektovanim saobraćajnim pristupima, Izvedbeni projekat nivelacije i vanjskog uređenja školske parcele sa priključcima na vanjsku primarnu infrastrukturu, Projekta racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite zgrade i Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvodljivosti.

Ovim se zvanično ušlo u proces izgradnje škole na Rosuljama koja bi trebala da amortizuje sve veći priliv stanovništva u Vogošću. Takođe, treba napomenuti da je pri kraju i proces izbora izvođača radova za izradu izvedbenog projekta dogradnje OŠ „Zahid Baručija“ i izgradnje fiskulturne sale uz ovu školu.