Naslovnica VIJESTI INFO OPERATIVNI CENTAR SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VOGOŠĆA: VIŠESTRUK ZNAČAJ U SISTEMU ZAŠTITE...

OPERATIVNI CENTAR SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VOGOŠĆA: VIŠESTRUK ZNAČAJ U SISTEMU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

125

U sastavu organa civilne zaštite na svim nivoima, predviđeno je formiranje i funkcionisanje operativnih centara CZ u skladu sa Pravilnikom o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara CZ na području Federacije BiH.

Poslovi općinskog operativnog centra CZ, a koji je organizovan u sastavu Službe civilne zaštite, obuhvataju prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području općine, te pravovremeno izvještavanje nadležnih organa i uzbunjivanje stanovništva o predstojećoj ili nastaloj opasnosti.

Operativni centar CZ prenosi saopćenja javnim medijima sa područja općine o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže. Takođe, ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima CZ susjednih općina i sa Kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama.

Operativni centar CZ Općine Vogošća organizovan je na 8-satno radno vrijeme na način da radnim danima ima jednog uposlenog operativca u Službi civilne zaštite od 07,30 – 16,00 sati.

U situacijama proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, odnosno u akcijama zaštite i spašavanja, pored stručnog savjetnika za poslove operativnog centra predviđena su još četiri uposlenika Općine Vogošća koji rade u smjenama tako da operativni centar funkcioniše neprekidno 24 sata.

Putem Operativnog centra CZ Općine Vogošća uspostavljena je radio veza sa svim formiranim prioritetnim službama CZ, a telefonska veza sa štabovima CZ po mjesnim zajednicama, formiranim službama zaštite i spašavanja, kao i pravnim licima i udruženjima građana od interesa za zaštitu i spašavanje.

Operativno funkcionisanje sistema zasniva se na poduzimanju mjera, postupaka i zadataka pri odgovoru na pojave opasnosti i rizika od nastajanja prirodne ili druge nesreće, odnosno odgovor na mogućnost nastanka općih i specifičnih posljedica od tih nesreća. Taj odgovor se može dati samo ako se raspoalaže pravim i potpunim podacima i informacijama o tim fenomenima. Podaci i informacije služe ovlaštenim organima vlasti, prije svega organima civilne zaštite za planiranje i provođenje mjera i aktivnosti sprečavanja nastanka nesreća, odnosno spašavanju života i zdravlja ugroženih ljudi, životinja i materijalnih dobara.

Operativni centri prikupljaju i dostavljaju podatke ovlaštenim organima vlasti i to:

 • sve vrste podataka i činjenica koje se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće,
 • sve podatke koji se odnose na posljedice koje su nastale po ljude i materijalna dobra od djelovanja prirodne ili druge nesreće,
 • da prikupljaju sve podatke o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju na otklanjanju nastalih posljedica na području koje je pogođeno prirodnom ili drugom nesrećom.

Operativni centar aktivira se na sljedeće načine:

 1. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite u pismenoj formi.
 2. U slučaju kada nije moguće sazvati Općinski štab, a postoji evidentna potreba, Operativni centar se aktivira Naredbom Komandanta ili Načelnika Općinskog štaba civilne zaštite u pismenoj formi.
 3. Naredbom Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u pismenoj formi i
 4. Naredbom Federalne uprave za civilnu zaštitu u pismenoj formi.

Aktiviranje se vrši dostavom pismenog poziva licima raspoređenim u Operativni centar, putem kurira. Aktiviranje se može izvršiti i na druge načine o čemu odlučuje Općinski štab na svojoj sjednici. Aktiviranje iz tačke 3. i 4. se može izvršiti putem kurira ili putem elektronske pošte. Zborno mjesto su službene prostorije Operativnog centra.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

 1. U fazi preventivnog djelovanja (osmočasovno radno vrijeme):
 • prikupljannje informacija od redovnih, zakonom propisanih davaoca informacija,
 • praćenje pisane štampe,
 • praćenje radio i televizije,
 • putem posebnog broja 121.

Podaci se obrađuju i dostavljaju Službi civilne zaštite i Operativnom centru kantonalne uprave civilne zaštite. Informacija se može proslijediti i drugim Općinskim službama ukoliko se odnosi na njihove nadležnosti. Sve informacije se registruju i pohranjuju u pisanoj i elektronskoj formi u arhivi operativnog centra.

 

 1. U fazi proglašenja nesreće i u fazi otklanjanja posljedica:
 • prikupljanjem informacija od redovnih davaoca informacija,
 • rukovodilaca Službi zaštite i spašavanja,
 • povjerenika,
 • članova Općinskog štaba,
 • članova Mjesnih štabova,
 • građana,
 • praćenjem pisane štampe, radio i televizije,
 • putem posebnog broja 121 i
 • svih drugih davaoca informacija.

Sve informacije se u Operativni centar dostavljaju u pisanoj formi ili putem sredstava veze ili direktnim kontaktom u prostorijama Operativnog centra.

 

Svaki davalac informacija dužan je sve informacije o nastanku opasnosti ili nastanku neke prirodne ili druge nesreće na osnovu Pravilnika, dostaviti nadležnom operativnom centru CZ u rokovima koji su utvrđeni Pravilnikom.

Informacije koje se operativnom centru CZ dostavljaju odmah, a najkasnije za prva četiri sata od nastanka prirodne ili druge nesreće obavezno treba da sadržava naročito sljedeće podatke, i to:

 

 1. vrsta prirodne ili druge nesreće (naziv nesreće),
 2. vrijeme nastanka nesreće,
 3. područje na kojem se pojavila nesreća (naseljena ili nenaseljena mjesta),
 4. uzrok nastanka nesreće,
 5. posljedice koje se odnose na ljudske žrtve (orjentacioni broj poginulih, teže i lakše povrijeđenih ili nestalih),
 6. posljedice nastale na materijalnim dobrima (stambenim, komunalnim, privrednim i infrastrukturnim objektima),
 7. poduzete mjere na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara,
 8. potrebna pomoć u snagama i sredstvima civilne zaštite, za koje se zna da općina ne posjeduje i
 9. druge podatke sa kojima raspolaže davalac informacije.

Operativni centar prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, vrši uzbunjivanje i upozoravanje građana, prenosi naređenja nadležnog štaba civilne zaštite, oglašava prestanak opasnosti, priprema i šalje izvještaje o preduzetim mjerama, provedenoj mobilizaciji i drugim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti, kao i Operativnom centru CZ Kantona Sarajevo, odnosno Operativnom centru CZ Federacije BiH.

Operativni centar prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti i nesrećama putem organa, službi i pravnih lica koji su povezani sa operativnim centrom (PS Vogošća, OJ Dom zdravlja Vogošća, Profesionalna vatrogasna jedinica KS – ispostava Vogošća, Gorska služba spašavanja, radio klub Vogošća, VD „Vogošća”, „Elektrodistribucija” Sarajevo, „BH Telekom” Sarajevo, KJKP „Vodovod i kanalizacija” Sarajevo, „Sarajevogas” Sarajevo, 8 mjesnih zajednica i pojedina pravna lica).

Operativni centar informacije prikuplja i putem stalnog praćenja redovnih informativnih programa, putem radija, interneta i TV-a koji se nalaze u operativnom centru.

Kad operativni centar primi informaciju, dežurni operativac u centru primljenu informaciju obrađuje tako da prvo provjerava njenu vjerodostojnost i aktuelnost u kontaktu sa davaocem informacije, a nakon toga preduzima sljedeće radnje:

 1. Informacije koje se odnose na redovne i vanredne izvještaje odmah po prijemu, bez obrade, prosljeđuje organu ili pojedincu na koga je izvještaj označen (adresiran);
 2. Ostale informacije koje se ne odnose na redovne i vanredne izvještaje prije dostavljanja nadležnom organu moraju se obraditi.

Obrada informacije podrazumijeva postupak u kojem dežurni operativac treba tačno i precizno da sazna kojim organima uprave ili drugim organima treba dostaviti informaciju. Utvrđivanje te činjenice vrši se tako što se, na osnovu podataka o prirodnoj ili drugoj nesreći na koju se informacija odnosi, vrši uvid u propis kojim je utvrđen djelokrug organa uprave i drugih organa i tako saznaje koji su organi nadležni za prijem informacije.

Ako je došlo do proglašenja prirodne ili druge nesreće izvještaji o stanju na području općine Vogošća dostavljaju se Općinskom načelniku i rukovodiocu Službe civilne zaštite.

Izvještavanje građana o opasnostima provodi se putem radio i TV stanica, razglasnim stanicama i drugim pogodnim akustičnim sredstvima, a osobe težeg zdravstvenog stanja i neposredno na kućnim adresama putem pripadnika mjesnih štabova CZ i telefonskim putem. Na području općine Vogošća je instalirana 1 pneumatska sirena u urbanom dijelu Vogošće, ulica Jošanička, i služi za prijenos zvuka.

Imajući u vidu značaj i ulogu brzog prenosa informacija putem ovog centra, kao i olakšano rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja, neophodno je stalno unapređenje rada ovog centra kroz opremanje istog i obuku uposlenika.