Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINA VOGOŠĆA: PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PORODILJAMA U 2017. GODINI...

OPĆINA VOGOŠĆA: PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PORODILJAMA U 2017. GODINI REGULISANO PRAVILNIKOM

2046

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama u Općini Vogošća ostvaruje se u 2017.godini. Sredstva za ovu namjenu predviđena su, izmjenama i dopunama Budžeta (na martovskoj sjednici Općinskog vijeća) na inicijativu načelnika Edina Smajića.

Resorna služba je kriterije i način jednokratne novčane pomoći porodiljama regulisala Pravilnikom koji se primjenjuje od 01.01.2017.godine. Prema riječima Zijada Kadrića, pomoćnika načelnika Općine Vogošća za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć porodilje trebaju imati prebivalište/boravište na području Općine Vogošća, te ostvareno pravo na novčanu pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu ili pravo na novčanu naknadu umjesto plaće u radnom odnosu putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća. „Porodilja koja rodi prvo ili drugo novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 100 KM, dok za treće, četvrto i svako naredno novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 200 KM. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama (obrazac se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća -šalter sala), uz što je neophodno priložiti određenu dokumentaciju i to: kopiju lične karte i prijave mjesta prebivališta za podnosioca Zahtjeva, Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu, Rješenje o priznatom pravu na novčanu naknadu ili novčanu pomoć porodilji te ovjerenu kopiju tekućeg računa“- pojasnio je Kadrić.

Sva dokumentacija koja se predaje uz Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama mora biti original ili ovjerena kopija. Sva dodatna pojašnjenja u vezi sa ostvarivanjem navedenog prava mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća.