Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

61
  1. sjednica Općinskog vijeća Vogošća počela je razmatranjem Informacije o stanju javnog gradskog saobraćaja na području općine Vogošća. Od pozvanih predstavnika preduzeća „ Centrotrans“ i KJKP „Gras“ sjednici je jedino prisustvovao Vedad Smailhodžić, direktor gradskog i prigradskog saobraćaja kompanije „Centrotrans“ koji je odgovarao na postavljena pitanja vijećnika. Najviše pitanja odnosilo na funkcionisanje pojednih linija kao što su linije Sutjeska – Vogošća i Stup- Vogošća. Govoreći iz pozicije preduzeća iz kojeg dolazi, direktor Smailhožić pojasnio je da su pojedine linije ukinute jer nije data saglasnost resornog kantonalnog ministrastva, kao što je linija prema naselju Orahov brijeg koja više ne saobraća vikendom. Ostale linije su usaglašene sa preduzećem „Gras“, a pojašnjeno je da je upućen zahtjev i za uvođenjem dodatnih autobusa na liniji Vogošća- Stup. Direktor Smailhodžić naglasio je da je kvalitet i funkcionisanje javnog gradskog saobraćaja posljednjih mjeseci uslovljeno i cijenama goriva, te da je zatraženo od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo povećanje cijene karata. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, te nešto duže rasprave oko usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća, većinom glasova usvojena je Odluka o viziji razvoja mjesnih zajednica Općine Vogošća. Ovom odlukom se definišu ciljevi i pravilnici o načinu funkcionisanja mjesnih zajednica kroz programe i strategiju koja će omogućiti realizaciju projekata podržanih od strane Općine Vogošća, ali i nevladinih i međunarodnih organizacija. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o osnivanju, upravljanju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja. Pomoćnik načelnika za Boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu Zijad Kadrić u uvodnom izlaganju pojasnio je da se radi o Odluci koja je rezultat postignutog dogovora Općine Vogošća i viših nivoa vlasti na izgradnji stambenog objekta za porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje, a pripadaju kategoriji interno raseljenih, izbjeglica i povratnika, kao i onih koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Izgradnja jednog takvog objekta sa 27 stambenih jedinica je počela u naselju Rosulje. Nakog izgradnje objekat će biti predat u vlasništvo Općine Vogošća, a biće formirana i komisija koja će na osnovu određenih kriterija odlučivati o uslovima i načinu dodjele stanova pomenutim kategorijama. Većinom glasova usvojena je Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vogošća u naselju Solaris. Vijećnici su usvojili Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2021/ 2022. godini. U izvještaju je navedeno da je pravo na stipendiju ostvario 261 učenik i student, a iz budžeta Općine Vogošća je izdvojeno 174 600 KM. Na kraju je prihvaćena informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti. U radu Općinskog vijeća slijedi ljetna pauza, a 18. sjednica biće održana krajem avgusta.