Naslovnica VIJESTI INFO NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OD 17.03.2020. GODINE

NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OD 17.03.2020. GODINE

201

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa od 16.03.2020.godine, Federalni štab civilne zaštite donio je niz naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.

NAREDBA

1. Zbog promjene epidemiološke situacije u svijetu, Evropskom regionu i BiH, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, naređuje se otkazivanje svih javnih skupova u FBiH, u skladu s propisima o javnom okupljanju.

2. Za provošenje ove naredbe odgvoorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izveštavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18. marta 2020. godine u 6 sati do 31. marta 2020. godine u 24 sata.

NAREDBA

1. Naređuje se privremena obustava pružanja usluga za: kina, muzeje, pozorišta, koncertne dvorane, umjetničke galerije, javne bazene i kuplaišta, sportske i rekreacijske centre i sl. na području FBiH.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi o kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova,

3. Zadužuju se nadležni organi iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izveštavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18. marta 2020. godine u 6 sati do 31. marta 2020. godine u 24 sata.

NAREDBA

1. Naređuje aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite da odmah, po stupanju na snagu ove naredbe, te da angažuju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja, specijalizirane jedinice civilne zaštite, radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

2. Naređuje se štabovima iz tačke 1. ove naredbe da stavi na raspolaganje zalihe zaštite opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

3. Zadužuju se štabovi iz tačke 1. ove naredbe da putem operativnih centara civilne zaštite izveštavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama i aktivnostima iz tač. 1. i 2. ove naredbe.

4. Za provođenje ove naredbe odgovorni su komandanti/načelnici kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA

1. Naređuje se direktoru Federalne uprave civilne zaštite da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

2. Naređuje se direktoru iz tačke 1. ove naredbe da stavi na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronavirusa.

3. Za provođenje ove naredbe odgovoran je direktor Federalne uprave civilne zaštite.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA

1. Naređuje se federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć:

– Javnoj zdravstvenoj ustanovi UKC Tuzla
– KCUS
– SKB Mostar
– Javnoj ustanovi kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar

Da u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti koronavirusa poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

2. Za provođenje ove naredbe zadužuju se rukovodioci službi iz tačke 1. ove naredbe

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja

NAREDBA

1. Zadužuju se kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funkcionisanje kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji).

2. Stručnu pomoć osoblju kantonalnih operativnih centara civilne zaštite obezbijediti će se putem osoba medicinske struke koje će biti neposredno angažovane u kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite.

3. Stručno medicinsko osoblje iz tačke 2. ove naredbe obezbijediti će kantonalni zavodi za javno zdravstvo.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA

1. Naredbe i preporuke koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do dana 16.3.2020. godine ostaju na snazi sve dok se ne izmjene naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite.

2. U vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH, nalaže se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da nastave sa radom, sve do proglašenja prestanka stanja nesreće, a u skladu sa epidemiološkom situacijom dužni su predlagati mjere i preporuke štabovima civilne zaštite u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja koronavirusa.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja

NAREDBA

1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID 19), na području Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID 19) koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnoh prelaza na području Federacije BiH.

2. U cilju osiguranja provođenja mjera iz tačke 1. ove Naredbe, obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu,
odnosno u Federaciju BiH, da se prilikom ulaska prijave nadležnom sanitarnom
inspektoru ili drugom licu koje je ovlašteno za inspekcijski nadzor od strane
Federalne uprave za inspekcijske poslove.

3. Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima iz tačke 1. i 2. koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izda Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana.

4. Ukoliko se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Republike Srpske, odnosno Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, federalni sanitarni inspektor je, pored provođenja mjera iz tačke 1. i tačke 3. ove Naredbe dužan obavijestiti Inspektorat Republike Srpske, odnosno Inspektorat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

5. U skladu samjerama donesenim od strane institucija nadležnim za regulisanje ulaska i boravka stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu, federalni sanitarni inspektor je dužan da stranom državljaninu izda rješenje o stavljanju o izolaciju vlastitom trošku, u trajanju od 14 dana prema mjestu boravka u Bosni i Hercegovini koje strani državljanin navede.

6. Od ove naredbe izuzeti su vozači, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu i lica u pohranično kretanju.

7. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA

1. Federalni sanitarni inspektor dužan je da vozaču u međunarodnom transportu, po dolasku u BiH, na graničnom prijelazu na području FBiH izdati rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u BiH koje voazač vozila u međunarodnom transportu navede, najduže 14 dana.

2. Vozač vozila u međunarodnom transportu koji nije državljanin BiH dužan je da izolaciju provede u vozilu.

3. Vozač vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do dolaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izloaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika.

4. Ukoliko je riječ o vozaču u međunarodnom transportu koji je državljanin BiH sa prebivalištem na teritoriji RS-a, odnosno Brčko distrikta BiH, federalni sanitarni inspektor je dužan donijeti rješenje o zdravstvenom nadzoru i izolaciji i o tome obavijestiti Republički insektorat RS-a, odnosno Inspektorat Brčko distrikta BiH, radi preduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti.

5. Poslovni subjekt koji koristi usluge međunarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin BiH, na lokaciji utovara ili istovara robe, osigurava boravakvozača tako da vozač minimalno napušta vozilo uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije i o tome daje odgovarajuću izjavu ovjerenu od poslovnog subjekta.

6. Federalni sanitiarni inspektor dužan je stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ima zasnovan radni odnos s privrednim subjektima koji posluje u pograničnim područjima uz identifikacijski dokument tražili na uvid i dokaza o zaposlenju.

7. Zdravstvena ustanova iz FBiH koja obavlja prijevoz pacijenata u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenu ustanovu izvan FBiH dužna je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najaviti okvirno vrijeme i mjesto ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te na uvid dostaviti dokaz o obavljenoj zdravstvenoj ulozi za pacijenta kojeg prevozi.

8. Ne pridržavanje mjera naloženih od federalne sanitarne inspekcije podliježe krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti.

9. Federalna uprava za inspekcijske poslove u skladu sa uspostavljenim procedurama dostavlja izvještaj Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Zavod za javno zdravstvo FBiH dužan je jednom dnevno, za prethodni dan, dostaviti obrađen izvještaj Federalnom štabu civilne zaštite.

10. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.