Naslovnica VIJESTI INFO IZGLASAN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA U VISINI OD PREKO 14 MILIONA MARAKA

IZGLASAN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA U VISINI OD PREKO 14 MILIONA MARAKA

117

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 31.03.2021. godine svoju 3. redovnu sjednicu. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a u skladu sa mjerama Kriznog štaba sjednica je održana online.
Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu. U Izvještaju je konstatovano da su ostvareni prihodi u visini od 14.708.437,85 KM, te rashodi u visini od 13.145.408,99 KM. Usvojen je i Prijedlog budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu. Prema usvojenom Prijedlogu Budžet je u 2021.godini planiran u iznosu od 14.266.000,00 KM. Usvojen je i Program prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Utvrđena je prosječna konačna građevinska cijena po jednom kvadratnom metru korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2020. godini i to u iznosu od 961,85 KM. Utvrđena prosječna konačna građevinska cijena iz člana 2. ove Odluke, služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente za 1 m2 korisne površine, te se renta utvrđuje množenjem osnovice sa fiksnim procentom rente, utvrđene Zakonom u zavisnosti od pripadnosti građevinskog zemljišta određenoj zoni. U Vogošći se visina rente kreće, u zavisnosti od zone, od 9,62 KM po metru kvadratnom pa do 57,71 KM po metru kvadratnom.
Usvojene su i izmjene i dopune pravila za mjesne zajednice sa područja općine Vogošća. Donesena je i odluka o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica. Prema toj odluci izbori bi trebali biti održani 23.05.2021. godine.
Vijećnici su donijeli i Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Vogošća za period 2021.-2025. godine. Općinsko vijeće Vogošća je za Općinskog pravobranioca ponovo imenovalo dosadašnjeg pravobranioca Kemala Kurtalića. Imenovana je i Komisija za poslovne prostore i stanove kao i Etičko vijeće časti.
Usvojeni su Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01-31.12.2020. godine, te Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2020. godinu. Od predloženih informacija izdvajaju se informacije o radu komunalnih preduzeća na području općine Vogošća u prošloj i njihov plan rada za tekuću godinu.
Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu, 03.04.2021. godine od 14 sati.