Naslovnica VIJESTI INFO SARAJEVOGAS: NOVE POVOLJNOSTI KORISNICIMA

SARAJEVOGAS: NOVE POVOLJNOSTI KORISNICIMA

224

U cilju smanjenja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo i stimulisana građana da koriste prirodni gas, potpisan je Aneks sporazuma o saradnji između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, o nastavku projekta „Subvencioniranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa“. Sporazum se odnosi na subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu. Troškovi izgradnje priključka na distributivnu gasnu mrežu uključuju: materijal i radove potrebne za izgradnju priključka, te nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta (RMS-a).
Drugi projekat je subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2018.godine. Troškovi rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije uključuju troškove radova i materijala na rekonstrukciji unutrašnje gasne instalacije.
Javni pozivi za izbor korisnika subvencije su objavljeni 18.03.2019.godine i kompletan sadržaj je dostupan na web stranici Kantona Sarajevo. Javni pozivi ostaju otvoreni šezdeset dana od dana objavljivanja.
Maksimalan iznos subvenicioniranja troškova iznosi 1.000,00 KM (bez PDV-a) po stambenoj jedinici.