Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA ODRŽALO 2. REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA ODRŽALO 2. REDOVNU SJEDNICU

71

Druga redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća počela je sa tačkom dnevnog reda koja je trajala skoro 2 sata. Klubovi svih političkih stranaka upućivali su vijećnička pitanja i inicijative , tražili odgovore od resornih službi, dok su pojedini vijećnici izražavali nezadovoljstvo ponuđenim odgovorima sa prošle sjednice. Najveći broj pitanja odnosio se na oblast komunalne infrastrukture i rješavanje zahtjeva koja su u interesu građana. Nastavak sjednice donio je nešto veću usaglašenost prilikom razmatranja drugih tačaka dnevnog reda. Tako je jednoglasno usvojena Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu za RVI 100% I grupe paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća u prijedlogu. Kod Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Industrijske zone „Unis“ Vogošća pročitani su zahtjevi Savjeta MZ Vogošća I da se pomenuta odluka preimenuje u Nacrt odluke kako bi se održala javna rasprava. Pojašnjeno je da je još ranije usvojena odluka po osnovu koje je provedena Javna rasprava, a određenim izmjenama stvaraju se pretpostavke za realizaciju projekata unutar Industrijske zone. Kako je pojašnjeno zona neće biti proširena, već se odluka usvaja kako bi se moglo aplicirati prema višim nivoima vlasti, a odnosi se na izgradnju saobraćajnica unutar Industrijske zone. Dodatno pojašnjenje dao je i općinski načelnik Edin Smajić. Na kraju je ova tačka dnevnog reda usvojena sa 19 glasova ZA i 5 suzdržanih.

Posebne rasprave nije bilo prilikom usvajanja Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2021. godinu, a usvojeno je Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za odlikovanja i priznanja.  Uslijedilo je razmatranje i usvajanje nekoliko izvještaja. Kod izvještaja o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za prošlu godinu bilo je polemike oko broja riješenih predmeta i onih koji su i dalje u sudskom procesu. U izvještaju je navedeno da je stanje bolje u odnosu na 2019., ali i da se pojedini predmeti rješavaju godinama. Ovaj izvještaj je usvojen većinom glasova. Na dnevnom redu našao se Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica sa Programom rada u 2020 godini. Zamjerki je bilo kod pojednih vijećnika na nepotpune izvještaje o broju održanih sjednica, članova Savjeta MZ- a i prisustva vijećnika zborovima građana. I ovaj izvještaj je usvojen većinom glasova. Slično je prošao i Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2020. godinu. Uz nešto kraću rapravu usvojeni su Izvještaj o stanju poljoprivrede u prošloj godini, te Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2020. godinu.