Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 26. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA: USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

ODRŽANA 26. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA: USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

113

Na 26. redovnoj sjednci Općinsko vijeće Vogošća donijelo je izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu. Naime, u decembru 2018. godine usvojen je Budžet za tekuću godinu u visini 13.855.000 KM a razlog zašto je prvim rebalanskom visina budžetskih sredstava 14.923.000 KM je taj što ovo povećanje podrazumijeva povećanje kapitalnih sredstava. S obzirom da su to kapitalna a samim tim i namjenska sredstva, uspostavljena je ravnoteža između prihoda i rashoda, jer je poznato za šta će biti utrošena. Vijećnici su ovaj rebalans, koji je u skladu sa zakonskim odredbama, donijeli jednoglasno.

Općinsko vijeće je donijelo i Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu, po kojem će razlika između prihoda i rashoda, u suficitu oko 1.970.000 KM biti prenesena u 2019. godinu, od čega će oko 770.000 KM se isključivo koristiti za finansiranje namjene za koju su i prikupljena. Većnom glasova usvojena je Odluka o usvajanju završnog računa o izvršenju Budžeta za prošlu godinu.

Jednoglasno je Općinsko vijeće Vogošća donijelo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po kvadratnom metru korisne površine u stambenoj izgradnji na području Vogošće u 2018. godini i visini naknade za pogodnost – rente za 2019. godinu. U stambenoj izgradnji u 2018. godini konačna cijena je 961,85 KM a visina naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) u 2019. godini utvrđena je u fiksnom iznosu i razlikuje se po zonama. Tako u prvoj zoni visina rente po kvadratu iznosi 57,71 KM a u šestoj 9,62 KM.

Bez rasprave i sa 17 glasova „za“ i 4 „suzdržanih“ vijećnici su donijeli Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar Vogošća, vezanu za lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina u skraćenom postupku, te Odluku o provođenju tih izmjena i dopuna.

Među Odlukama koje je Općinsko vijeće bez rasprave i jednoglasno donijelo je i Odluka o pristupanju izradu Urbanističkog projekta „Tržnica Pijaca Vogošća“.

Na 26. sjednici, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja  JP RTV Vogošća i JU KSC Vogošća. Komisija za Budžet i finansije potvrdila je su sredstva dodijeljena RTV-u i KSC-u utrošena u skladu sa namjenom.

Pored Akata poslovanja pred vijećnicima našlo se i nekoliko inforamcija vezanih za rad javnih preduzeća na području Općine Vogošća. S tim u vezi razmatrane su informacije o stanju vodovodne i kanalizacione mreže, elektromreže, zatim informacije o održavanju komunalne higijene i zelenih površina, o stanju mreže BHTelecoma a pažnja je posvećena i radu Službe socijalne zaštite Općine Vogošća i radu Doma zdravlja Vogošća.  Vijećnici su raspravljali o informacijama te uputili i kritike onim javnim preduzećima čiji predstavnici iako su pozvani, nisu prisustvovali sjednici.