Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 22. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 22. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

87

Usvajanjem zapisnika sa  prošle sjednice Općinskog vijeća i dnevnog reda današnje, danas je započela 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća.  Nakon usaglašavanja predloženog amandmana na prvu tačku dnevnog reda, a koja se  odnosila na prijedlog Odluke o izmjenama  i  dopunama Poslovnika Općinskog vijeća, vijećnici su jednoglasno usvojili prvu tačku dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojena i druga tačka dnevnog reda,  prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Kolačuša“.  Treća tačka dnevnog reda bila je Odluka o usvajanju Strategije  razvoja i održavnja lokalnih cesta na području općine Vogošća za period 2018-2028. godine.  Zaključkom Općinskog vijeća, a nakon što su utvrđene određene nejasnoće, materijal je vraćen predlagaču na doradu.

Program rada  Općinskog Vijeća Vogošća u nacrtu bio je četvrta tačka dnevnog reda današnje 22. Redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća.  Nakon kraće rasprave, Zaključkom Općinskog vijeća prijedlog nacrta će biti upućen u javnu raspravu u trajanju od mjesec dana.  Odluka je donesena jednoglasno. Vijećnici su primili k znanju Informaciju o komunalnoj  higijeni i održavanju zelenih površina u 2018. godini na području općine Vogošća.

Šesta tačka dnevnog reda  današnje sjednice Općinskog vijeća Vogošća, Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog Vijeća usvojen je većinom glasova.