Naslovnica VIJESTI INFO NA OPĆINSKOM VIJEĆU VOGOŠĆA USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ZA...

NA OPĆINSKOM VIJEĆU VOGOŠĆA USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ZA 2017.GODINU

123

Većinom glasova, nakon duže rasprave vijećnika, usvojen je Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2017. godinu  sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2018. godinu. Predsjednici Savjeta mjesnih zajednica dostavili su Službi za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove izvještaje koji su sadražavali ocjenu stanja postignutih rezultata, saradnju sa višim nivoima vlasti, programsku orijentaciju potrebe i pretpostavke unapređenja rada, a koje su prethodno usvojili Zborovi građana.

Sve mjesne zajednice su aktivno učestvovale u provođenju  izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica koji su održani 14.maja 2017. godine, a Općinsko vijeće je pet dana kasnije verifikovalo mandate novim članovima Savjeta mjesnih zajednica.  Savjeti MZ u prošloj godini održali su u prosjeku po deset sastanaka a najčešća problematika koja je razmatrana je rješavanje pitanja iz oblasti komunalne infrastrukture dok je uz koordinaciju ostalih općinskih službi rješavana i druga problematika. U izvještaju je navedeno da se najveći broj komunalnih i infrastrukturnih projekata odnosio na izgradnju i sanaciju lokalnih puteva, ulične rasvjete,  vodovoda i kanalizacije te onih projekata koji su realizovani putem nadležne općinske službe.  Predsjednici Savjeta MZ vijećnicima su predstavili i Program rada za 2018. godinu u kojem je navedeno da će savjeti MZ redovno obavljati zadatke i poslove koji su u njihovoj nadležnosti. Planirano je učešće u svim važnim dešavanjima koja organizuje Općina Vogošća, kao i praćenje stanja na terenu i potreba građana. Također je navedeno da je ostvarena saradnja sa drugim općinskim službama, višim nivoima vlasti, kao i sa Javnim ustanovama.  U skladu sa pravilnikom o radu Mjesnih zajednica biće realizovane i druge aktivnosti kako bi se građanima obezbjedio ambijent sigurnog i ugodnog življenja, što je jedna od osnovnih funkcija rada Savjeta MZ.

Opredjeljenje svih koji su uključeni u rad Mjesnih zajednica kao servisa građana je raditi u interesu svih građana i poboljšati uslove života na cijelom području općine.