Naslovnica VIJESTI INFO 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: UTVRĐENI NACRT BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU...

32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: UTVRĐENI NACRT BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU UPUĆEN U JAVNU RASPRAVU

150

Na 32. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća utvrđen je Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu i donesen Zaključak o upućivanju Nacrta u javnu raspravu. Visina Budžeta u Nacrtu je 12.518.300 KM a učesnici u javnoj raspravi svoje prijedloge, primjedbe i sugestije mogu Službi za budžet i finansije dostaviti najkasnije do 29. novembra.

Jednoglasno je Općinsko vijeće donijelo Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu. U obrazloženju ove tačke dnevnog reda navedeno je, između ostalog, da dobar dio namjenskih sredstava za određene projekte od drugih nivoa vlasti se obezbijedi tokom budžetske godine, a sve je češća praksa da se sporazumom ili protokolom o saradnji definiše da će sredstva za njihovu realizaciju biti doznačena u korist Budžeta Općine Vogošća tek po dostavljanju privremenih ili konačnih situacija davaocu sredstava. Zato je potrebno osigurati mehanizam unosa sredstava obezbijeđenih potpisivanjem sporazuma a još uvijek nedoznačenih na depozitni račun Općine, što se postiže upravo ovom Odlukom.

Među Odlukama koje je Općinsko vijeće donijelo su i one vezane za izgradnju Prve transverzale. Da bi se izbjegla nerealna obrazloženja za to služe regulacioni planovi i sve procedure u vezi sa provedbeno planskom dokumentacijom. S tim u vezi donesene su Odluke o usvajanju i provođenju četiri Regulaciona plana „A“ faze i to „Barica“, „Ugorsko-Menjak“, „Uglješići“ i „Donja Jošanica“.

Općinsko vijeće je na 32. sjednici utvrdilo Nacrt Odluke o visini bazne cijene i obračunu naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta na području Općine Vogošća i Nacrt uputilo u javnu raspravu koja će trajati do 11.novembra.

Razmatrajući „Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje“donsen je Zaključak kojim se utvrđuje javni interes Općine Vogošća za osnivanje škole u ovom naselju, na lokaciji predviđenoj izmjenom i dopunom Regulacionog plana „Rosulje“ u ulici 24. juna.

Vijećnici su razmijenili i mišljenja o nekoliko informacija, između ostalog, o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji područja općine Vogošća sa informacijama preduzeća Bags energotehnika, Sarajevogas i Elektrodistribucija u vezi sa grijnom sezonom.